GoodData Visualization SDK
GoodData Ruby
GoodData Developer Forum